Български иновационен и технологичен център - Български DigiTecH 4.0. е основан от Фондация ИКТ Клъстер в партньорство с MOVE.BG и Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии към Технически Университет – София.

Основната цел на DigiTecH 4.0. е развитие на иновациите, подпомагане на цифровата трансформация в автомобилната индустрия, мехатрониката и ИКТ сектора в България чрез улесняване на сътрудничеството между заинтересованите страни, технологичните експерти, инвеститорите, държавната администрация и академичните среди.

DigiTech 4.0 адресира предизвикателствата, пред които са изправени българските индустриални компании, например: достъп до интелигентни машини и технологии, дистанционна поддръжка, интелигентен контрол над логистичните връзки и мрежи, дигитален маркетинг и продажби, наличие на квалифициран персонал и ефективна система за управление на кадрите.

DigiTech 4.0 предоставя на малките и средни компании следните услуги:

  • Технологична помощ - достъп до инфраструктура, технологии, инструменти и решения
  • Достъп до знания и експертиза
  • Оценка на готовността на малките и средни предприятия за цифровизация
  • Изграждане на капацитет за човешките ресурси
  • Достъп до услуги за финансиране и инвестиционна готовност
  • Изграждане на сътрудничество между заинтересованите страни